اذان موذن زاده اردبیلی

دانلود اذان موذن زاده اردبیلی

اذان نماز با صدای رحیم موذن زاده اردبیلی

دانلود اذان موذن زاده اردبیلی

اذان نماز

نسخه اول- مدت زمان: ۰۰:۰۴:۳۱

دریافت نسخه صوتی اذان نماز با صدای رحیم موذن زاده اردبیلی – نسخه ۱

.

.

نسخه دوم – مدت زمان: ۰۰:۰۵:۳۶

دریافت نسخه صوتی اذان نماز با صدای رحیم موذن زاده اردبیلی- نسخه ۲